Психическо наблюдение

МОК, 18.10.1922г., сряда, 20:00ч., София
МОК

Психическо наблюдение

Аудио - чете Милен Колев

От книгата, "Допирни точки в природата", Младежки окултен клас - година втора (1922-23 г.),
Издателство: Бяло Братство, София, 2006 г.
Книгата за теглене - PDF
Съдържание на томчето

От книгата, "Допирни точки в природата", лекции от Учителя на младежкия окултен клас,
година II - 1922-23 г., том 1. изд. София, 1935 г.,
Книгата за теглене на PDF
Съдържание на томчето

От книгата, "Допирни точки в природата", лекции от Учителя на младежкия окултен клас,
година II - 1922-23 г., том 1. Второ издание, 1994 г. Издателство "Бяло Братство"
Книгата за теглене на PDF
Съдържание на томчето

Fir - fur - fen, Tao bi aumen.

Тайна молитва.

Четоха се темите върху отличителните черти на живота.


Сега ще ви дам едно психическо упражнение. Всички ще извадите тетрадките или тефтерчетата си и ще пишете като заглавие на упражнението „Психическо наблюдение". Упражнението не е мъчно, но и лесно не е. През време на упражнението стомахът ви трябва да бъде свободен.

Упражнение. Дигнете лявата ръка с разтворени пръсти нагоре, с длан към лицето, а показалецът на дясната ръка поставете върху показалеца на лявата (върховете им). Наблюдавайте каква мисъл ще мине в този момент през съзнанието ви. Каквато мисъл мине през съзнанието ви, отбележете я с две-три думи, накратко. Може да не мине никаква мисъл през ума ви — това да не ви смущава. При това ще наблюдавате дали мисълта ви е приятна или не, дали е отрицателна или положителна. Ако е отрицателна, отбележете я с черна точка; ако е положителна — със светла точка. Ще бъдете искрени в наблюденията си, ще констатирате нещата, както са в действителност, без да се стеснявате. Запример пътувате от София до с. Драгалевци. От двете страни на пътя си, отляво и отдясно срещате различни неща. Ако искате да дадете точно описание на пътя, ще отбележите всичко, каквото сте видели, без никакво стеснение. Не мислете, че ако констатирате известен факт както е в действителност, ще се изложите. Този факт не представя самите вас, той е нещо отделно от вас.

Като поставите показалците си с върховете един срещу друг, ще концентрирате мисълта си в продължение на една минута. След това ще поставите показалеца си върху средния пръст на лявата ръка и пак ще се съсредоточите около една минута; ще следите каква мисъл минава през ума ви. След това ще поставите показалеца си върху безименния пръст на лявата ръка, после върху малкия пръст и най-после върху палеца. Ще държите показалеца си на всеки пръст пак около една минута като следите мислите, които минават през ума ви, и ще ги отбелязвате в тетрадката си. Като правите това упражнение, ще усетите, че от всеки пръст излиза особена, специфична космическа енергия. Значи, всеки пръст е проводник на особена енергия, на особено течение. Когато показалецът изреди всичките пръсти на лявата ръка, ще допрете двете си ръце, но само в края на пръстите им. В това положение на ръцете си ще мислите хубаво. Правете упражнението два пъти на ден: сутрин и вечер в неопределен час, но главно след свършване на предвидената от вас работа. Тази е първата част на упражнението.


Втората част на упражнението се различава малко от първата, а именно: вдига се дясната ръка с разтворени пръсти нагоре, с длан, обърната към лицето. Показалецът на лявата ръка подпира показалеца на дясната вече не на върха, а през средата на пръста. В това положение на пръстите ще концентрирате мисълта си около 10-20 секунди. След това средният пръст на лявата ръка ще подпре средния на дясната и пак ще концентрирате мисълта си. После безименният пръст на лявата ръка ще подпре безименния на дясната и т.н. При иодиирането на всеки пръст ще концентрирате мисълта си но 10-20 секунди. В това положение на пръстите ще вдигнете ръцете си над главата, ще съсредоточите мисълта си известно време и ще свалите ръцете си долу. Това ще направите три пъти, след което ще свалите ръцете си долу, но вече отделени една от друга. Ще правите упражнението една седмица. Значи, всичко 14 пъти.

Като правите това упражнение, ще видите какви са проявите на вашето съзнание и доколко полето на това съзнание е будно и разширено. Гледайте на упражнението сериозно. Правете го, когато сте сами, а не пред хората, да не го опорочат. Ако някой види, че сте вдигнали само единия си пръст, ще каже: Този човек смята нещо. Като види, че сте дигнали и двата пръста, ще се чуди какво правите.

Двете ръце на човека са се образували при различни условия: дясната — при инволюцията на човека, а лявата — при еволюцията. Значи, когато човек е слизал от невидимия свят, по-голямата част от енергията е минавала през дясната му ръка. Обаче тази енергия първо е минала през лявото полушарие на мозъка, после през сърцето и най-после през ума.

Като правите упражнението, ще бъдете внимателни, ще се самонаблюдавате какви промени стават в съзнанието ви. Може да не станат никакви промени — това да не ви обезсърчава. Само за себе си упражнението е интересно, без да очаквате много нещо от него. Това движение на пръстите е цяла музика. В бъдеще ще може да се построи такъв окултен инструмент, с който да се свири. Даденото упражнение има практическо приложение. Когато сте неразположени духом и рискувате да загубите равновесието си, направете това упражнение няколко пъти, докато възстановите нормалното си състояние. При докосване на всеки пръст трябва да размишлявате. Когато се докоснете до показалеца, ще си кажете: Аз трябва да бъда благороден във всичките си постъпки! Когато се докоснете до сред-ния пръст, ще си кажете: Аз трябва да бъда справедлив, да разсъждавам правилно върху всички неща в живота. При докосване до безименния пръст ще си кажете: Аз трябва да обичам науките и изкуствата. При докосване до малкия пръст ще си кажете: При всички търговски сделки аз трябва да бъда изправен, да се съобразявам със законите на материалния свят. 

Следователно по отношение на своя обективен ум вие ще се поставите като господар и ще му кажете: Слушай, аз искам от теб да бъдеш благороден, справедлив, разумен слуга, да ме не лъжеш и крадеш, да приключваш сметките си добре. Ако не изпълниш тези условия, ще те уволня. Така ще се разговаряте със себе си, със своя обективен ум. Когато разбере, че има добър, разумен господар, обективният ум всякога е готов да слуша. В човека се проявяват два ума, но висшият ум в него трябва да господства над обективния. В животните господства обективният ум, затова те са жестоки. В тревопасните господства субективният ум. Библията нарича тези два ума — двата човека: човекът на плътта и човекът на духа, които живеят всякога заедно.Когато правите упражнението, същевременно ще мислите и за планетите, с които са свързани отделните пръсти. Палецът, запример, се влияе от Венера; показалецът — от Юпитер; средният пръст — от Сатурн; безименният — от Слънцето, а малкият — от Меркурий.

Щом завършите двете части на упражнението, ще направите следното движение върху пръстите. Ще поставите десния показалец на върха на левия малък и ще го движите надолу до основата на китката. Оттам ще се движи нагоре до върха на безименния. От него пак надолу до китката и нагоре до върха на средния пръст. От върха на този пръст показалецът слиза надолу до китката и после нагоре до върха на показалеца. От него надолу до върха на палеца. По този начин десният показалец ще обиколи всички планети, ще засегне и Марс — на войната, и Луната — на въображението. Пръстите на ръката трябва да бъдат разтворени.

Добре е като нравите упражнението да отбелязвате точно часа, минутите и секундите, когато сте го започнали. Това упражнение изисква голяма точност, понеже е свързано с времето и пространството. За предпочитане е да се водите от слънчевия часовник. Онези, които са чувствителни, могат да правят упражнението в момента, когато на хоризонта се яви първият слънчев лъч. При това положение ще имате отлични резултати. Който е чувствителен, той може да се обърне с гърба си към изток и да почувства кога се явява първият слънчев лъч. В този момент именно той ще почувства на слънчевия възел слаба, приятна топлинка. Понеже гръбнакът е свързан със симпатичната нервна система, той е в състояние да възприеме топлината на първите слънчеви лъчи.

Някога можем да направим следния опит. Сутрин, преди изгряването на слънцето, целият клас ще излезете на открито. Ще обърнете гърба си към изток и ще се концентрирате. В това време очите на всички трябва да бъдат завързани, да не гледате. Аз ще наблюдавам кога ще се яви първият слънчев лъч. От време на време ще ви запитвам дали слънцето е изгряло. Онези, които са чувствителни и са възприели вече тази топлинка в слънчевия възел, веднага ще кажат: Слънцето изгря! Всеки сам може да прави тези опити, да проверява своята чувствителност. Понякога вие възприемате тази топлина, но се колебаете дали слънцето е изгряло или не. Всяко колебание предизвиква раздвояване на съзнанието. Щом съзнанието се раздвои, вие губите вече вътрешните си впечатления.


Тайна молитва.

3-та лекция от Учителя,

държана на 18 октомври 1922 г., София.